Zuidplas XS 2.0

Gemaal Galgenrak

Zwols Buiten

Villa k62

Schuurwoning

Breed zicht op Breezicht

Sjouke Westhoff Architect de Werf

De Werf

OAT Sjouke Westhoff Architect

OAT Amsterdam

Sjouke Westhoff Architect Fruitschuur

Fruitschuur

De Ambacht - Sjouke Westhoff Architect

De Ambacht

Dienstwoning - Sjouke Westhoff Architect

Renovatie Sluiswachterswoning

Eben-Haƫzerschool

ABZ2018 - Sjouke Westhoff Architect

In het Nauw
Architectuur Biƫnnale Zwolle

XS 010

Gemaal de Broekhuizen - Sjouke Westhoff Architect

Gemaal de Broekhuizen