OAT Sjouke Westhoff Architect

OAT Amsterdam

Sjouke Westhoff Architect - de Mient

De Mient

De Ambacht - Sjouke Westhoff Architect

De Ambacht

Dienstwoning - Sjouke Westhoff Architect

Renovatie Sluiswachterswoning

Eben-Haëzerschool

ABZ2018 - Sjouke Westhoff Architect

In het Nauw
Architectuur Biënnale Zwolle

XS 010 - Sjouke Westhoff Architect

XS 010

Gemaal de Broekhuizen - Sjouke Westhoff Architect

Gemaal de Broekhuizen

#abz16 - Sjouke Westhoff Architect

Over de Brug
Architectuur Biënnale Zwolle

Revitalisering Woning Emmeloord - Sjouke Westhoff Architect

Revitalisering Woning

Capelle XS Karolina - Sjouke Westhoff Architect

Capelle XS
Karolina

Zicht op Hasselt - Sjouke Westhoff Architect

Zicht op Hasselt

Living Geluk - Sjouke Westhoff Architect

Living Geluk

Capelle XS Wilhelmus - Sjouke Westhoff Architect

Capelle XS
Wilhelmus & Antonius

Dijkwoning